Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie Nadleśnictwa Rytel

Nadleśnictwo Rytel informuje, iż w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu, negatywnie zaopiniowało projekt objęcia działki położonej w sąsiedztwie istniejącego zakładu przemysłu drzewnego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjmującym nieleśny kierunek zagospodarowania.

Powyższą decyzję podjęto z uwagi na szeroki, negatywny oddźwięk społeczny towarzyszący sprawie planowanej rozbudowy zakładu przemysłu drzewnego w Rytlu, uwzględniając również wskazane w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach cele trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, wskazane w art. 7 ust. 1 oraz zasady prowadzenia gospodarki leśnej, o których mowa w art. 8 ww. ustawy, szczególnie w zakresie ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów – w tym szeroko rozumianych funkcji społecznych.

Przedmiotowa nieruchomość, tj. działka ewidencyjna nr 3067 (obręb ewidencyjny Klonia, gmina Czersk) wchodzi w skład Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) „Bory Tucholskie” (kod obszaru PLB 220009) w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000; ponadto leży w zasięgu Chojnicko-Tucholskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z punktu widzenia gospodarki leśnej omawiany obszar tworzą drzewostany o dominującej gospodarczej funkcji lasu. Wskutek działania gwałtownych wiatrów w sierpniu 2017 roku, na terenie Nadleśnictwa Rytel wystąpiły wielkopowierzchniowe szkody w drzewostanach. W chwili obecnej na obszarze działki 3067 zakończono uprzątanie złomów i wywrotów i rozpoczęto prace związane przywracaniem lasu na tym terenie.