Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie projektu "Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Rytel" w 2017 roku

Nadleśnictwo Rytel zakończyło realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

W 2017 roku Nadleśnictwo Rytel uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku, na zadanie pt: „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Rytel".

Problem zaśmiecania lasów obserwowany jest na terenach przez nas zarządzanych od dawna i nie zmniejszył się pomimo wprowadzenia nowelizacji tzw. „ustawy śmieciowej”. Po części wynika to z dużej atrakcyjności turystycznej naszych terenów.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Rytel wystąpiło z inicjatywą przeprowadzenia zajęć edukacyjnych poruszających tematykę zaśmiecania lasu oraz wpływu zanieczyszczeń na środowisko. Zajęcia polegały na prelekcjach przeprowadzanych w szkołach, w izbie edukacyjnej nadleśnictwa oraz na ścieżce edukacyjnej Klosnowo. Przeprowadzono zajęcia edukacji przyrodniczo-leśnej poruszające tematykę zaśmiecania lasów dla ok. 3 tys. osób.

Programem planowego uprzątania objęto 27 miejsc postoju, 44 km szlaków rowerowych, 39 km szlaków wodnych oraz tereny wzdłuż dróg publicznych.

 W ramach zadania od miesiąca lutego do 30 listopada usunięto z terenów leśnych i przekazano  10,96 Mg  śmieci.

Szczególnie narażone są miejsca postoju położone przy obiektach ochrony przyrody w otulinie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, w obszarze siedliskowym Natura 2000 „Las Wolność”. Szczególna presja turystyczna dotyczy także okolic jezior i cieków wodnych. Programem objęte były także tereny leśne wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, kompleksy leśne wokół miasta Chojnice oraz nielegalne wywozy odpadów do lasu.

Po nawałnicy, która przeszła przez teren naszego nadleśnictwa 11 sierpnia br. całkowitemu zniszczeniu uległ drzewostan na powierzchni powyżej 8 tys. ha. Uszkodzona została też w dużym stopniu infrastruktura turystyczna (miejsca postoju pojazdów). Pomimo wprowadzonego zakazu wstępu do lasu nadal w tych miejscach pojawiają się śmieci, które na bieżąco są uprzątane.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 31 945,88 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku - 9 000,00 zł.